The Mission in Africa is now officially registered in Nairobi Kenya and the name is ” Return to Jesus Christ Mission, Africa “
Evangelist Cleophas Makona is the leader in this outreach working together with the “Return to Jesus Christ Ministries” in Canada.

Return To Jesus Christ Mission Africa:
Evangelist Cleophas B. Makona
P.O. Box 3629-30200 Kitale Kenya EA.

The Mission outreach in Africa.

Gerry and Beatrice Eppinga attended by invitation Amsterdam 2000, a world conference of preaching evangelists from over 200 countries sponsered by the Billy Graham evang. association.

During these meetings we received contacts from all over the world but mostly from Africa and India.

Two years later Gerry went on an evangelistic Mission to Kenya with 15,000 of his gospel tracts (translated in the Swahili language) in one of his suitecases.

 

Evangelist Cleophas Makona is working with us in the ministry in Africa and has several churches in Kenya and Tanzania. I was in Kenya three weeks and preached in several places with a main crusade for a week in Nairobi, the capital.

 

Cleophas has six children and has great success in bringing souls to the Lord working with and representing the Return to Jesus Christ Ministries in Canada. 20,000 more gospel tracts were shipped to Africa and we need your help financially and your prayers to stand with Cleophas and the ministry in Africa.

 

 

 

 

DONATIONS should be sent to the following address:

CANADA
Return to Jesus Christ Ministries
P.O. BOX 3334
Mission, B.C. V2V 4J5
CANADA

SALVATION MESSAGE IN SWAHILI LANGUAGE

WOKOVU WA NAFS1 YAKO
Mungu anakupenda, nafsi yako niyathamani kuliko kitu chochote kile ulimwenguni, kwasababu nafsi yako haiwezi kufa mbali itaishi milele na Biblia inasema…. Mbinguni ama Jehanamu.

Neno lasema katika Mariko 8:36 “kwa kuwa itamfaidi mtu nini kuupata Ulimwengu wote, na kuiipoteza nafsi yake?” Chunga nafsi yako, huu ni uzima uliopewa na Mungu! Haijalishi yaliyopita Mungu angali anatupenda na atakusamehe, ndipo hasa unausoma ujumbe huu leo. Unaweza kuja kwake Mungu kupitia kwa Mwana wake Yesu Kristo.

Biblia yasema katika Waebrania 9:27: “Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu” wastahili kuchunga nafsi yako katika siku za uhai wako…. Hakuna uamuzi baada ya kifo na kifo ni Aclui ya nafsl yako wala si rafiki yako. Wakorintho wa kwanza 15: 26 yasema “Adui wa mwisho atakayeharibiwa ni mauti” Ni nani atakayemharibu huyu adui kutoka kwa maisha yako na anazo nguvu za kufanya hivyo?

Waebrania 2: 9 “ila twamuona yeye aliyefanywa mclogo punde kuliko malaika yaani Yesu, kwasababu ya mauti, amevikwa taji ya utukufu na heshima, ilil kwa neema ya Mungu aionje Mauti kwa ajili ya kila mtu” Kifo kilimjia mwanadamukwa ajili va dhambi.
Warumi 6:23 “kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti” bali karama yaVurngu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Zote tumetenda dhambi Warumi 3: 23 “kwasababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu”

Mungu alimtuma Mwana wake afe msalabani kwa ajili ya dhambi zako na zangu. Yohana 3: 16 “kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, i1i kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.”

Chunga nafsi yako na umuulize Mungu akusamehe dhambi zako sasa na akuoshe na damu ya Yesu Kristo, iliyomwagika msalabani Kalivari.

UNAWEZA KUSAMEHEWA DHAMBI, UOKOLEWE KUTOKA KWA KIFO NA UWE NA UZIMA WA MILELE.

Warumi 10: 9 “kwa sababu ikimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka.”

Warumi 10: 10 “kwa maana kwa moyo mtu huamini

kupata haki, na kwa kinywa hukiri na kupata wokovu.” Wokovu ni wa Kila Mtu, zote tu na haki sawa mbele za Mungu.
Warumi 10: 13 “Kwa kuwa kila atakayelilia Jina la Bwana ataokoka”.

NITAFANYAJE NIPATE KUOKOKA?

Kubali kuwa u mwenye dhambi machoni pa Mungu, amini injili ya Yesu Kristo na utubu dhambi zako. Nakualika urudie Ombi hili (ama lako mwenyewe) kutoka kwa rnoyo wako:

Yesu, naamini yakuwa wewe ni Mwana wa Mungu na kwamba damu yako ilimwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zangu ili nipate uzima. Naomba unisamehe dhambi zangu siku ya leo na unioshe na damu yako. Nakualika uingie dani ya moyo wangu Bwana Yesu, nioshe na damu yako, nisamehe na unijaze na Roho wako na unisaidie kukuturnikia na kupokea sasa Yesu, Amen.

Ni neema ya Mungu tu inayoweza kukuokoa, ni karama (kipawa) yake kwako huwezi kuipokea eti (umeifanyia kazi) kwa matendo mema. Waefeso 2: 8 “kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu”.

Ukimpokea Mungu moyoni rnwako yeye huvunja vunja nguvu za dhambi maishani mwako. Roho wake anafanya makao rohoni mwako na kubadilisha maisha yako. Kisha anakupa nguvu za kurntumikia, badala ya tarnaa za mwili na anasa za ulimwengu.

Pongezi kwa uamuzi wa kumpokea Yesu. Chukua hatua ya kuhudhuria Kanisa linalo arnini Biblia maana mbegu ya neno la Mungu lazima ikue na ikomae rohoni mwako ili uwe na nguvu za kumtumikia Bwana Yesu kwa maisha yako yaliyosalia, Amen.

MUIJILISTI GERRY EPPINGA, CANADA.
REV. CLEOPHAS B. MAKONA

TRANSLATION IN ENGLISH :
Salvation for your soul.
God loves you, your soul is worth more then anything else in this world, because your soul can not die but lives eternal and the Bible says in Heaven or Hell.
The Bible says in Mark 8:36: “For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and loose his own soul”. Take care of your soul this is your life, which God gave you!
No matter what happened in the past God will always love and forgive you, that is why you read this message today, you can come to Him through His son Jesus Christ.
The Bible says in Hebrews 9 :27 :”It is appointed unto men once to die, but after this the judgment.” You need to take care of your soul while you live ……there is NO choice after death and death is the ENEMY of your soul, it is not your friend !
1 Corinthians 15:26 : “The last enemy that shall be destroyed is death”.
Who will destroy this enemy from your live and who has the power to do that ?
Hebrews 2:9 :”But we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor; that He by the grace of God should taste death for every man”. Death came into the human race through sin : Romans 6-. 23
“For the wages of sin is death ;but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord”.
All of us have sinned.
Romans 3:23 : “For all have sinned, and come short of the glory of God”. God sent His son to die on the cross for your and my sins.
John 3:16: “For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Take care of your soul and ask God to forgive you your sins today, and cleanse you by the blood of Jesus Christ shed at the cross of Galvary.
YOU CAN BE FORGIVEN, BE SAVED FROM DEATH AND HAVE ETERNAL LIFE!
Romans 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
Romans 10:10 For with the heart man believeth unto rigtheousness; and with the mouth confession is made unto salvation.
Salvation is for EVERYONE and we all have the same rights with God.
Romans 10:13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
WHAT MUST I DO TO BE SAVED:
Acknowledge that you are a sinner in His sight, believe the gospel of Jesus Christ and repent of your sin.
I invite you to say this prayer (or your own) from your heart: Jesus, I believe that you are the Son of God and that your blood was shed at the cross for my sins so that I may live. I
ask you to forgive me my sins this day and wash me clean by your blood. I invite you to come into my heart Lord Jesus, cleanse me,forgive me and fill me with Your Spirit and help me to serve you, I receive you now Jesus, Amen.
Evangelist Gerry Eppinga Canada
Evangelist Cleophas Makona Africa